Česta dilema - Da li poslovati kao preduzetnik ili doo?

Preduzetnik
Share

Kada se registuje delatnost, često  se javlja dilema oko pravnog oblika, da  li regostrovati društvo sa 
ograničenom odgovornošću (DOO) ili poslovati kao Preduzetnik sa isplatom lične zarade, postoje tri 
oblika preduzetnika, oblici preduzetnika su obrađeni u drugim tekstovima. 

Kada odlučujete koji pravnik oblik izabrati potrebno je uzeti u obzir sledeća pitanja:

Porez na profit i porez na dividendu (porez na isplatu/podizanje profita).

Kada je reč o porezu na profit kod DOO-a plaća se porez na profit 15%. Takođe, kada osnivač želi da podigne profit sa poslovnog računa društva sa ograničenom odgovornošću (doo), doo plaća porez na dividendu još 15% (dva puta po 15%). Kada je osnivača doo/primalac dividende tj. profita domaće fizičko lice, plaća se 15% porez na dividend tj. podizanje profita, a u slučaju da su osnivači strana lica, stope poreza na dividendu su različite.

Kod “Preduzetnika sa isplatom lične zarade” porez na dobit je u stvari porez na neto prihod preduzetnika, ovaj porez je 10%. Preduzetnik može isplatiit sa svog poslovnog računa neto prihod tj. prifit bez ikakog plaćanja dodatnog poreza.

Preduzetnik sa isplatom lične zarade je jeftiniji poreski oblik sa stanovišta poreza na dobit.

Odgovornost za obaveze iz poslovanja je takođe bitan faktor koji može uticati na izbor pravnog oblika.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) za obaveze iz poslovanja odgovara isključivo imovinom DOO-a. DOO ima svoj pravni subjektivitet, kao pravni oblik je potpuno nezavisan od svog osnivača.
Zbog činjenice da društvo (DOO) za svoje poslovanje preuzete obaveze prema poveriocima (dobavljačima, poreskoj upravi…) odgovara imovinom društva, pri čemu su “zaštićeni” osnivači i članovi društva jer se poverioci društva ne mogu naplaćivati iz njihove lične imovine DOO je načešći oblik registracije privrednog društva. Napred navedeno ne znači da članovi DOO mogu vršiti zloupotrebe jer neće odgovarati ličnom imovinom. 
Zakon u Srbiji predviđa odgovornost osnivača/članova DOO, ukoliko društvo zloupotrebi pravila o ogrančenoj odgovornosti, pa mogu odgovarati članovi društva i svojom ličnom imovinom. 
Zloupotrebe koje se mogu javiti.
 -Upotreba doo za postizanje ceiljeva koji su im zabranjeni
 -Članovi koriste imovinu društva ili njome raspolažu kao da je njihova lična imovina;
 -Članovi koriste društvo ili imovinu društva sa ciljem oštećenja poverilaca društva (dobavljača, poreskih obveznika…) 
-Članovi koriste društvo radi sticanja koristi za sebi ili treća lica umanjujući imovinu društva, iako znaju ili bi trebali znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze – ponaša se nesavesno. Probijanje pravne ličnosti društva se može javiti i drugim situacijama kada se članovi društva mogu pozvati pred sudom na odgovornost. 

Što se tiče odovornosti kod Preduzetnka postoji bitna razlika u odnosu na DOO, Preduzetnik za obaveze iz poslovanja odgovara ličnom imovinom. Preduzetnik je i dalje fizičko lice koje je registrovalo delatnost. Preduzetnik za poreske i ostale obaveze odgovara i ličnom imovinom članova domaćinstva.

Test samostalnosti – takođe bitan faktor za izbor pravnog oblika

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) ne mora voditi računa o testu samostalnosti u pogledu odnosa sa svojim kupcima, samostalnost DOO u odnosu na kupce ne podleže testu samostalnosti. Ali ako DOO nabavlja od preduzetnika, veoma je bitno da DOO proveri da li je preduzetnik “dobavljač” samostalan u odnosu na DOO, ako preduzetnik nije samostalan u odnosu na DOO, Društvo sa ograničenom odgovornošću biće u obavezi da plati znatno veliki procenat poreza na sve kupovine od nesamostalnog preduzetnika.

Bez obzira na oblik Preduzetnika, test samostalnosti je obavezan. Preduzetnik mora proveriti da li je samostalan u odnosu na svoje kupce. Ako preduzetnik i kupac posluju u nekom dužem periodu nakon toga Poreska kontrola da preduzetnik nije samostalan u odnosu na Kupca, transakcije među njima biće dodatno oporezovane.

Privremeni prekid obavljanja delatnosti

Društvo sa ograničenom odgovornošću kod Apr-a ne može registrovati privremeni prekid obavljanja delatnosti, bez obzira da li obavlja delatnosti, ima posla ili nema, poreske obaveze teku.

Preduzetnik može registrovati privremeni prekid rada kod Apr-a. Za vreme privremenog prekida obavljanja delatnosti Preduzetnik ne mora plaćati poreze i doprinose.

Brisanje/likvidacija

Brisanje/Likidacija društva sa goraničenom odgovornošću traje minimum četiri meseca, tako je regulisano Zakonom.

Brisanje Preduzetnika traje par dana, nakon uzimanja uverenja da je Preduzetnik izmirio sve poreske obaveze.

Dodatno oporezivanje – lični porez – godišnji porez na dohodak građana

Dobit društva sa ograničenom odgovornošću ne povećava osnovicu za godišnji porez bna dohodak građana. Neto prihod/dobit preduzetnika na isplati lične zarade uvećava osnovicu za godišnji porez na dohodak građana.