Preduzetnik sa isplatom lične zarade

Preduzetnik
Share

Prema članu 32 Zakona o porezu na dohodak građana postoje sledeće kategorije preduzetnika 

  1. Preduzetnik (knjigaš) 
  2. Preduzetik paušalac
  3. Preduzetnik poljoprivrednik 
  4. Preduzetnik drugo lice 
     

Razlikuje se dva oblika preduzetnika-“knjigaša”, preduzetnik koji plaća doprinose na oporezivu dobit i 
peduzetnik koji se je opredelio za isplatu lične zarade. 

Od dva oblika “preduzetnika knjigaša”, preduzetnika koji plaća doprinose na oporezivu dobit i 
preduzetnika sa  isplatom lične zarade, većina preduzetnika koji vode poslovne knjige koji planiraju da 
posluju uppešno/već posluju uspešno se opredeljuju za isplatu lične zarade jer plaćaju doprinose na 
iznos lične zarade, dok na kraju godine plaćaju porez od 10% na ostvarenu dobit tj. neto prihod 
preduzetnika. 

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može da se opredeli za isplatu lične zarade. 
 

Preduzetnik nije u klasičnom random odnosu u svojoj preduzetničkoj radnji, već se je samo opredelio da 
plaća porez i doprinse na ličnu zaradu. Preduzetnik sam može odrediti visinu lične zarade, prilikom 
određivanje visine mora voditi računa da bruto zarada ne bude niža od najniže osnovice koju je propisala  
država za obračun socijalnih doprinosa, prilikom odreživanja visine lične zarade ne moramo voditi računa 
o minimalnoj ceni rada koja je za 2024. Godinu 271 dinar neto po satu.

Na primer za 2024. godinu najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 40.143,00 dinara. 
Neoporezivi iznos zarade za 2024. godinu iznosi 25.000,00 dinara. 

Lična zarad preduzetnika bi bila obračunata na  sledeći način. 
 

PIO – 24% x 40.143,00 = 9.634,32 (penzijsko i invalidsko osiguranje) 
ZDR – 10,30% X 40.143,00 = 4.134,73 (zdravstveno osiguranje) 
NEZ – 0,75% X 40.143,00 = 301,07 (osiguranje za slučaj nezaposlenosti) 
Porez – 10% X (40.143,00 - 25.000,00) = 1.514,30 

Ukupna mesečna obaveza prema poreskoj upravi 15.584,42 dinara na mesečnom nivou. 
Lična zarada preduzetnika – neto koji preduzetnik isplaćuje sebi na lični račun sebi iznosi 24.558,58 na 
mesečnom nivou. 
Ukupan trošak lične zarade preduzetnika iznosi 15.584,42 + 24.558,58 = 40.143 na mesečnom nivou. 
Ukupan trošak lične zarade za 12 meseci iznosi 12 x 40.143 = 481.716 

Da bi bio trošak lične zarade priznat u poreskom bilansu bitno je da budu uplaćeni i porezi i doprinsosi i 
isplaćena neto lična zarada preduzetnku do 31.12. godine na koju se odnose ovi troškovi. To je bitno kako 
bi porez na dobit/neto prihod preduzetnika bio manji 

Nameće se pitanje šta je porez na dobit / porez na neto prihod preduzetnika. 

Pored poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnik plaća i porez na dobit / porez na neto prihod 
preduzetnika. 
Dobit je razlika između prihoda koje je preduzetnik ostvario u toku godine (jednostavno rečeno ukupne 
vrednosti izdatih računa – račun je u obavezi da se izda kada nastane promet – pruži se usluga, proda 
proizvod ili roba, promet mora ući u vrednost prihoda u poreskom periodu kada je promet nastao) i 
dokumentovanih troškova koji su nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti. 
Na utvrđenu dobit se plaća 10% poreza kod preduzetnika sa isplatom lične zarade na početku godine za 
prethodnu poslovnu kodinu nakon podnošenja poreskog bilansa. 

U cilju potpunog razumevanja daćemo jedan primer: 

Prihodi7.900.000,00 
Troškovi telekomunikacionih usluga - telefon 50.000,00 
Troškovi telekomunikacionih usluga -internet 60.000,00
Troškovi zakupa 600.000,00
Troškovi materijala za održavanje higijene 20.000,00
Troškovi električne energije i komunalnih usluga 300.000,00
Troškovi "upotrebe automobila" 180.000,00
Troškovi reprezentacije 39.500,00
Troškovi zarada i poreza i doprinosa na zarade 3.000.000,00
Troškovi knjigovodstvenih usluga150.000,00
Trošak lične zarade preudzetnika481.716,00
Ukupni rashodi4.881.216,00
Dobit​(Prihodi - Ukupni rashodi)3.018.784,00
Poreze na dobit / porez na neto prihod preduzetnika 10%301.878,40
Dobit / neto prihod preduzetnika nakon oporezivanja2.716.905,60